Home Historia szkoły
Historia szkoły PDF Drukuj Email
Środa, 04 Marzec 2009 22:17

Dzieje szkoły

 

    1 września 1948 roku otwarto 11-letnią szkołę rozwojową, czyli instytucję będącą bezpośrednim przodkiem III LO. W maju 1948 roku wydana została instrukcja Ministra Oświaty mówiąca o tym, że czteroletnie licea wchodzą w skład jedenastoletniej szkoły ogólnokształcącej jako klasy od VIII do XI. Pierwszym dyrektorem szkoły był Gustaw Wawrzyński. W początkach istnienia szkoły ponad trzystu uczniów kształciło się w 8 salach lekcyjnych, ciągle remontowanych i bez centralnego ogrzewania. Nauczyciele i młodzież pracowali społecznie nad uporządkowaniem otoczenia szkoły i nie zrażali się trudnymi warunkami, w jakich żyli i pracowali.

Kolejny dyrektor, Władysław Radliński, wspólnie z Komitetem Rodzicielskim przyczynił się do ukończenia budowy szkoły. Od dnia 1 września 1951 roku nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku dyrektora, funkcję tę objął Józef Zientarski..

W 1958 roku szkoła obchodziła swój pierwszy jubileusz – uroczystość dziesięciolecia istnienia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. Z tej okazji nadano szkole imię Samuela Bogumiła Lindego. Ku czci patrona wmurowano pamiątkową tablicę w holu szkoły, wtedy również liceum otrzymało sztandar będący elementem symboliki szkolnej. Ostatecznie ustrój szkolny w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ukształtowała Ustawa o rozwoju systemu oświaty i wychowania uchwalona w 1961 roku. Konsekwencją wprowadzenia nowej ustawy był podział (który nastąpił z dniem 1 września 1966 roku) 11-letniej szkoły ogólnokształcącej na Szkołę Podstawową nr 14 i III Liceum Ogólnokształcące. Równocześnie z podziałem „jedenastolatki” w roku szkolnym 1966/1967 powstały przy SP 14 klasy VIII. Nie było naboru do klas pierwszych III LO, gdzie zostały tylko klasy IX, X i XI. Szkoła w tym roku liczyła sześć oddziałów, po dwie równoległe klasy liczące łącznie 225 uczniów oraz zatrudniała 13 nauczycieli. W szkole pracowały różne kółka techniczne i artystyczne oraz organizacje społeczne. Zakładem opiekuńczym naszej szkoły było Przedsiębiorstwo Jajczarsko-Drobiarskie w Toruniu i Jednostka Wojskowa. Zakłady pomagały szkołom, organizując transport,pomoc w remontach, fundowały nagrody dla uczniów, a w zamian szkoły zapewniały program artystyczny w czasie uroczystości w zakładach.

W maju 1969 roku odszedł na emeryturę dyrektor Zientarski, a jego miejsce zajęła Maria Wojciechowska. Rok szkolny 1970/1971 przyniósł pierwszy podział na profile. Powstały grupy fakultatywne: humanistyczna, matematyczno-fizyczna i geograficzna. Wymagało to unowocześnienia metod nauczania dlatego konieczne było przeniesienie niektórych lekcji do klasopracowni. Pani Maria Wojciechowska przyczyniła się do integracji społeczności uczniowskiej organizując liczne wycieczki, stworzyła klimat sprzyjający rozwojowi twórczości uczniów. W 1977 roku nasz szkolnej scenie pojawił się kabaret Tasiemiec, którego kierownikiem i reżyserem był Jacek Beszczyński.

Po odejściu ze stanowiska Marii Wojciechowskiej funkcję dyrektora objął Bernard Szyngwelski, nauczyciel geografii związany z III Liceum od lat pięćdziesiątych. Przejście na emeryturę Pana Szyngwelskiego w 1983 roku spowodowało kolejną zmianę dyrekcji szkoły. Przez kolejny rok funkcję tę sprawował Klemens Kruszewski. 1 września 1984 roku doszło do ponownego połączenia III LO z SP 14 na prawach unii personalnej. Dyrektorem naczelnym obu placówek został  Stefan Nowak.

Od 1983/1984 nasza szkoła, jako jedna z pierwszych w Toruniu, rozpoczęła edukację uczniów niepełnosprawnych, głównie niepełnosprawnych ruchowo.

Koniec roku szkolnego 1984/1985 przyniósł kolejną zmianę kierownictwa szkoły. W związku z odejściem dyrektora Nowaka III LO i SP 14 znowu stały się osobnymi szkołami. Dyrekcję Liceum na lata 1985- 1990 objęła Danuta Pożerska. Za czasów kierowania szkołą przez dyrektor Pożerską doszło do nawiązania ścisłych kontaktów naszych uczniów z młodzieżą niemiecką.  

W wyniku wyboru dokonanego przez Radę Pedagogiczną 1 sierpnia 1990 roku dyrektorem liceum został Kazimierz Gramowski, a funkcję wicedyrektora objęła Emilia Możdżeń. Skromne warunki lokalowe – ciasnota w starym budynku dzielonym ze Szkołą Podstawową – doprowadziły do stanowczej decyzji władz oświatowych. W roku 1991 III LO przeniosło się do nowego budynku przy ulicy Bolta. Nie obyło się bez protestów i obaw przed utratą atmosfery dawnej „Trójki”, ale władze nie dały się przekonać – wspólnymi siłami nauczycieli, rodziców i uczniów w ostatnim tygodniu roku szkolnego odbyła się przeprowadzka. Liceum w nowym budynku funkcjonowało wraz z SP 30.

Rok szkolny 1999/2000 przyniósł kolejną zmianę w szkole – wprowadzenie systemu punktowego zamiast tradycyjnych ocen. I tak uczeń może zostać oceniony na: 0–39 punktów, co odpowiada ocenie niedostatecznej, 40–49 punktów, co odpowiada ocenie dopuszczającej, 50–67 punktów – to ocena dostateczna, 68–84 punktów – ocena dobra, 85–100 punktów – ocena bardzo dobra,101–115 punktów – ocena celująca. System ten sprawdza się, ułatwiając nauczycielom wystawianie ocen cząstkowych i semestralnych, a uczniom daje przejrzystą samoocenę.Od kwietnia 1999 roku czyniono zabiegi o przyznanie szkole statusu szkoły zasilająco-wspomagającej egzaminu Deutsches Sprachdiplom Stufe II (DSD II). W 1999 roku znowelizowano Ustawę o systemie oświaty – w wyniku reformy szkoła podstawowa trwa sześć lat, po niej następuje trzyletnie gimnazjum i trzyletnia szkoła średnia. Od września 2002 roku jesteśmy więc trzyletnim liceum.Ostatnim dyrektorem III Liceum był Kazimierz Wiśniewski, którego kadencja obejmowała lata 2002–2007. Szkoła kontynuowała wtedy obrany wcześniej kierunek rozwoju, realizując i poszerzając współpracę ze szkołami z zagranicy, proponując uczniom rozmaite formy uczestniczenia w życiu kulturalnym i społecznym regionu i kraju, ulepszając za sprawą nauczycieli wychowania fizycznego bazę i ofertę sportową, zwycięsko mierząc się z wyzwaniami tzw. nowej matury. W roku szkolnym 2006/2007 do szkoły zaczęły docierać informacje o planach połączenia szkoły z Gimnazjum nr 30. Mimo naszych starań po raz kolejny nie stanowimy odrębnego bytu. Od roku szkolnego 2007/2008 III Liceum Ogólnokształcące wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3, którym kieruje Andrzej Więckowski.


Zmieniony: Środa, 27 Maj 2009 19:01