Home Rada Rodziców Regulamin Szkolnej Rady Rodziców
Regulamin Szkolnej Rady Rodziców PDF Drukuj Email
Wtorek, 19 Październik 2010 21:16

Szkolna Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu jednolitego oddziaływania na młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania.

Współdziałanie rodziców i nauczycieli powinno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej przez rodzinę, która dzięki naturalnej więzi uczuciowej najpełniej kształtuje postawy dziecka, jego system wartości i przekonań, ambicje i dążenia oraz daje pierwszą wiedzę o życiu i świecie.

Udział rodziców w życiu szkoły powinien przyczyniać się do podnoszenia jakości procesu edukacyjnego, rozwiązywania problemów wychowawczych, zaspakajania potrzeb opiekuńczych młodzieży, do angażowania środowiska społecznego na rzecz pomocy szkole.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE              

&1.

Regulamin określa cele, zadania i organizację Szkolnej Rady Rodziców
 w III Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu

II. CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

&2.

 1. Zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku.
 2. Przedstawianie władzom szkolnym i oświatowym oraz nauczycielom opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły.
 3. Upowszechnianie wśród rodziców- przy współpracy z organizacjami oświatowymi
  i społecznymi wiedzy o wychowaniu, funkcjach opiekuńczo-wychowawczych oraz zagrożeniach z jakimi styka się młodzież.
 4. Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji procesu edukacyjnego, organizowania i udzielania pomocy materialnej w tym zakresie.

III. SKŁAD I STRUKTURA SZKOLNEJ RADY RODZICÓW

&3.

 1. Rada Klasowa Rodziców wybierana jest podczas pierwszego spotkania danej klasy
  z wychowawcą.
 2. Rada Klasowa Rodziców wybiera ze swego grona przewodniczącego, sekretarza
   i skarbnika.
 3. W razie potrzeby Przewodniczący Rady Klasowej Rodziców spotyka się
   z Radą Klasową Rodziców celem omówienia istotnych zagadnień dla klasy

&4

 1. Szkolna Rada Rodziców składa się z członków Rad Klasowych Rodziców
   i innych rodziców chętnych do współpracy.
 2. Szkolna Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu danej kadencji wybiera ze swego grona Sześcioosobowe Prezydium w składzie:
  1. Przewodniczący;
  2. Sekretarz;
  3. Skarbnik;
  4. 3 Członków;
 3. Szkolna Rada Rodziców wyłania również trzyosobową komisje rewizyjną w składzie:
  1. Przewodniczący;
  2. Sekretarz;
  3. Członek;
 4. Szkolna Rada Rodziców może utworzyć zespoły problemowe i inne doraźne według potrzeby.

IV. ORGANIZACJA PRACY I ZADANIA RADY RODZICÓW

&5.

 1. Kadencja Szkolnej Rady Rodziców trwa 3 lata.
 2. Szkolna Rada Rodziców posługuje się pieczątką nagłówkową.
 3. Szkolna Rada Rodziców zbiera się co najmniej 2 razy w roku.

&6.

 1. Klasowa Rada Rodziców zbiera się w razie potrzeby.
 2. Klasowa Rada Rodziców reprezentuje potrzeby uczniów poszczególnych klas
   i współuczestniczy w ich realizacji.
 3.  Klasowa Rada Rodziców udziela pomocy wychowawcy w organizowaniu imprez klasowych dla uczniów.
 4. Klasowa Rada Rodziców zbiera składki finansowe na rzecz Szkolnej Rady Rodziców.
 5. Klasowa Rada Rodziców uczestniczy poprzez swojego przedstawiciela w każdym spotkaniu Szkolnej Rady Rodziców.

&7.

Zadaniem Przewodniczącego Szkolnej Rady Rodziców jest kierowanie pracą Rady w zakresie:

 1. Opracowania projektu działalności wraz z planem finansowym na dany rok szkolny.
 2. Kierowanie realizacja zadań i kontrola ich wykonania.
 3. Ustalanie terminów i prowadzenie spotkań Szkolnej Rady Rodziców.
 4. Kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą.
 5. Przekazywanie opinii i postulatów Rodziców Dyrekcji lub Radzie Pedagogicznej.
 6. Reprezentowanie Szkolnej Rady Rodziców na zewnątrz oraz podczas uroczystości szkolnych.

&8

Zadaniem Sekretarza Rady jest:

 1. Zapewnienie właściwej organizacji pracy Szkolnej Rady Rodziców
 2. Przygotowanie zebrań Szkolnej Rady Rodziców.
 3. Prowadzenie korespondencji i dokumentacji oraz zapewnienia prawidłowego jej przechowywania.
 4. Zawiadamianie członków o zebraniach.

&9.

Zadaniem Skarbnika Szkolnej Rady Rodziców jest prowadzenie całokształtu działalności finansowo-gospodarczej, a w szczególności:

 1. Wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości oraz składanie comiesięcznej informacji finansowej na zebraniach Szkolnej rady Rodziców.
 2. Informowanie wychowawców i skarbników klasowych o sposobie prowadzenia dokumentacjo finansowo-gospodarczej w klasie.
 3. Przechowywanie pieczątki Szkolnej rady Rodziców.
 4. Przechowywanie dokumentacji finansowej Szkolnej rady Rodziców.

&10.

            Do zadań Członka Szkolnej Rady Rodziców należą zadania powierzone przez Przewodniczącego lub Sekretarza Szkolnej Rady Rodziców.

&11.

Do zadań Prezydium Szkolnej Rady Rodziców należą:

 1. Kierowanie pracami Szkolnej Rady Rodziców.
 2. Koordynowanie i nadzór nad działalnością Klasowej Rady Rodziców.
 3. Zatwierdzanie projektów harmonogramu pracy Szkolnej Rady Rodziców.
 4. Decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej.

&12.

Zadaniem Komisji rewizyjnej Szkolnej Rady Rodziców jest czuwanie nad zgodnością działalności Szkolnej Rady Rodziców z obowiązującymi przepisami a w szczególności:

 1. Kontrolowanie działalności Szkolnej Rady Rodziców co najmniej raz w roku
 2. Składanie rocznych sprawozdań ze swej pracy.

V. ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWO GOSPODARCZEJ

&13.

Szkolna Rada Rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o ogólne obowiązujące przepisy

&14

Wszelkie pieniądze będące w dyspozycji Szkolnej Rady Rodziców mogą być wydatkowane jedynie po PISEMNEJ ZGODZIE Przewodniczącego Szkolnej Rady Rodziców.

&15.

Szkolna Rada Rodziców zastrzega sobie całkowitą niezależność jak
i rozpatrywanie wyłącznie pisemnych wniosków przy podziale środków finansowych Szkolnej Rady Rodziców.

 1. Szkolna Rada Rodziców gromadzi środki finansowe na rachunku bankowym.
 2. Szkolna Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe z następujących źródeł:
  1. Ze składek rodziców;
  2. Z wpłat i darowizn od osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji;
  3. Z imprez organizowanych przez Szkolną Radę Rodziców bądź Klasową Radę Rodziców dla społeczności szkoły i mieszkańców środowiska lokalnego;
  4. Z innych źródeł;
 3. Prezydium ustala minimalna, dobrowolną, roczna składkę oraz zasady opłacania składek w przypadku uczęszczania do szkoły dwóch lub więcej uczniów z jednej rodziny.
 4. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować składkę wyższą od ustalonej.
 5. Składkę roczną można płacić jednorazowo lub w dogodnych dla wpłacającego ratach.

&16.

            Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek rodziców na następujące cele:

 1. Dofinansowania konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym.
 2. Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań.
 3. Zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych lub sportowych.
 4. Dofinansowanie części kosztów zespołu sportowego biorącego udział w zawodach pozaszkolnych.
 5. Pomoc materialna dla uczniów z najbiedniejszych rodzin w postaci dofinansowania:
  1. Dożywiania
  2. Odzieży
  3. Podręczników
  4. Wyjazdów na wycieczki szkolne i inne (pomoc finansowa np. w postaci dofinansowania kosztów wycieczki- o ile Rada nie zadecyduje inaczej – może być udzielona jednemu uczniowi raz na rok)
 6. Dofinansowanie zakupu książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego lub sportowego na potrzeby Szkoły na pisemny wniosek Dyrektora Szkoły.
 7. Wydatki związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców.

&17.

 1. 40% środków finansowych zebranych przez rodziców danego oddziału może pozostać do wykorzystania w oddziale (klasie). Decyzję o wydatkowaniu środków podejmuje klasowa rada rodziców po konsultacji z wychowawcą klasy.
 2. Główne cele na jakie mogą być wydatkowane środki wym. w &16 pkt 1 to
  1. Dofinansowanie klasowych imprez
  2. Dofinansowanie wycieczek
  3. Upiększenie izby klasowej
  4. Inne wydatki ponoszone na rzecz i dla dobra całej klasy

&18.

1. Prezydium rady Rodziców może wydatkować środki finansowe pochodzące z innych źródeł niż &15 o ile ofiarodawca w całości lub części nie przekazał tych środków ze wskazaniem życzeń lub celów na które mają być przeznaczone (tzw. Darowizna celowa). W takim przypadku Prezydium rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

&19.

Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje się na posiedzeniu plenarnym Szkolnej Rady Rodziców

&20.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Z tym dniem traci ważność dotychczasowy Regulamin Szkolnej rady Rodziców III Liceum ogólnokształcącego im. Samuela Bogumiła LINDEGO w Toruniu.

Zmieniony: Wtorek, 19 Październik 2010 21:36